Ülkemizdeki ve dünyadaki su kaynaklı sorunlara yeni açılımlar ve öneriler sunmak amacıyla 2010 yılında kurulan Su Yönetimi Enstitüsünün amacı; tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında verimliliği artırmak için modern teknik ve yöntemleri (entegre yönetim stratejileri, yeni bilgi ve teknolojileri) geliştirmek, başta Ankara Üniversitesine bağlı birimler olmak üzere ilgili tüm birimlerin araştırma, uygulama ve eğitim potansiyelini çalışma alanı ile ilgili konulara yönlendirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak su kaynaklı sorunlara çözüm yolları geliştirmek ve karar vericilere yardımcı olacak strateji dokümanları üretmektir. Enstitünün misyonu; ülkemiz su kaynaklarını su kullanım verimliliğine önem vererek ilgili kurumlarla işbirliği içinde ekosistemin korunması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve su hakkının temini yoluyla politikalar üretmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, her sektörde su yönetimini geliştirmek ve alanında öncü rol oynamaktır. Enstitünün vizyonu ise su yönetimi konusunda bilim alanında yenilikçi, katılımcı, yönlendirici uluslararası bir bilgi merkezi olmaktır. Enstitümüz, belirtilen sorunların çözümüne yönelik aşağıda yer verilen ana konularda çalışmalar yapmaktadır: Su kalitesi, su temini ve kullanımı, su kirliliği, atık su arıtımı ve atık suların yeniden kullanımı, sağlık ve çevre, ulusal ve uluslararası su hukuku, sınıraşan sular, iklim değişikliğinin sulu ve kuru tarım sistemlerine ve su kaynaklarına etkileri, tarım, kentsel alan ve sanayide su kullanım etkinliğinin artırılması, havza planlaması ve yönetimi kapsamında tarım, kentsel alan ve sanayi için ülke şartlarına uygun politika ve stratejilerin geliştirilmesi, uygulama dokümanlarının hazırlanması.
Adres: Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mah. L Blok 2.Kat 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: 0312 600 01 62 » Faks: 0312 485 22 08 • E-posta: enstitusu@ankara.edu.tr
Web Adresi : http://suyonetimi.ankara.edu.tr/